Board of Advisors

Dev Mahajan (Chairman)– Arya Samaj Houston , TX

Anindya Chakrabarti -Houston Durga Bari Society, Houson, TX

Ashvin Dave– BAPS Swaminarayan Temple, Stafford, TX

Bal Sareen– The Hindu Worship Society of Houston,TX

Dr Hansa Raval– Brahma Kumaris, Southcentral USA , TX

Dr. Hansa Medley-– ISKCON of Houston.TX

Dr. Ravi Tamirisa-– Sri Ashtalakshmi Temple, Sugar land TX

Dr. Venugopal Menon – Sri Meenakshi Temple Society, Pearland, TX

Giyarpuram Prasad – Sri Meenakshi Society, Pearland, TX

Jay Deshmukh – Chinmaya Mission Houston, TX

Joseph Emmett – Vedanta Cultural Foundation, Houston TX

Jugal Malani– India House, Houston TX

Ramesh Bhutada– Hindu Swayam Sewak Sangh, Houston TX

Ramesh Parikh– VPSS Haveli Houston, TX

Ramesh Shah – Ekal Vidhyalaya

Swatantra Jain– JVB Preksha Meditation Center Houston, TX

Urvashi Jain – Jain Society of Houston, TX

Past Board Advisors

Acharya Gaurang Nanavaty – Chinmaya Mission Houston

PC Sharma – Hindu worship Society

Beth Kulkarni – Hindu worship Society