HGH Advisory Council

Dr. Ravi Tamirisa

Jay Deshmukh

Rasesh Dalal (Chairman)

Giyarpuram Prasad- Vice Chairman

Ashvin Dave

Ramesh Bhutada

Brij Kathuria

Ramesh Parikh

Dr Hansa Medley

Sanjay Jain

Dr. Ravi Tamirisa

Subash Gupta

Dr. Randeep Suneja

Suresh Patel

Dr. Venugopal Menon

Swatantra Jain

Joseph Emmett

Madhumita Sengupta

Jugal Malani

Urvashi Jain

Mark Ram

Vishnu Ramnarine

Ramesh Shah