HGH Advisory Council

Rasesh Dalal (Chairman)

Giyarpuram Prasad- Vice Chairman

Ramesh Bhutada

Jugal Malani

Ashvin Dave

Brij Kathuria

Dr Hansa Medley

Dr. Randeep Suneja

Dr. Ravi Tamirisa

Dr. Venugopal Menon

Urvashi Jain

Dr Hansa Medley

Dr. Ravi Tamirisa

Jay Deshmukh

Joseph Emmett

Madhumita Sengupta

Mark Ram

Ramesh Parikh

Ramesh Shah

Sanjay Jain

Subash Gupta

Suresh Patel

Swatantra Jain

Vishnu Ramnarine