Board of Advisors -2019

Devinder Mahajan (Chairman)

Dr. Venugopal Menon

Ramesh Bhutada

Jugal Malani

Gaurang Nanavaty

Ashvin Dave

Jay Deshmukh

Ramesh Parikh

Ramesh Shah

Urvashi Jain

Dr Hansa Medley

Giyarpuram Prasad

Dr. Ravi Tamirisa

Bal Sareen

Joseph Emmett

Suresh Patel

Ramesh Parikh

Rajinder Soni

Rasesh Dalal

Swatantra Jain

Bangar Reddy

Diptabha Sarkar

Nirmalya Roy