HGH Advisory Council

Devinder Mahajan (Chairman)

Dr. Venugopal Menon

Ramesh Bhutada

Jugal Malani

Gaurang Nanavaty

Ashvin Dave

Jay Deshmukh

Ramesh Parikh

Ramesh Shah

Urvashi Jain

Dr Hansa Medley

Dr. Ravi Tamirisa

Bal Sareen

Joseph Emmett

Suresh Patel

Brij Kathuria

Rasesh Dalal

Swatantra Jain

Diptabha Sarkar

Nirmalya Roy

Giyarpuram Prasad